This Monday our trip takes us to …Singapore! Enjoy this one!